Stichting Muli Shani Zambia

Ineke ten Cate

Ineke woont in Delden en geniet, na ca. 40 jaar in Hengelo in het ziekenhuis te hebben gewerkt, sinds 1 oktober 2004 van haar pensioen. Ze werkte de laatste jaren als hoofd Poliklinische Zorg en had ook adminjistratief de arts-assistenten onder haar hoede. Zo leerde ze Pauline Borsboom kennen, die toen al opviel door haar vakkennis en enthousiasme. In 1999 bezocht Ineke Pauline in Zambia en dat smaakte naar meer. Tijdens haar derde bezoek in 2004 maakte ze kennis met Martha Magawa. Ineke is voorzitter en penningmeester van de stichting.

Carla ten Cate

Carla is mede-oprichter van de stichting Muli Shani Zambia. Ze woont in den Dolder en is sinds 1 september 2010 Specialist Ouderengeneeskunde. Ineke trakteerde Carla in 2002, die toen haar propedeuse geneeskunde haalde, op een reis naar het ziekenhuis van Pauline. Ook Carla heeft haar hart verloren in Zambia en zet zich waar ze maar kan in voor het Our Lady’s Hospital en de projecten van Martha Magawa. Ze helpt Ineke met het maken van presentaties, schrijven van projecten en vooral met het maken van plannen. Carla is secretaris en vice-voorzitter van de stichting. 

Marije Kalsbeek

Marije is in oktober 2009 Brit Vos opgevolgd in het bestuur. Zij deed als student geneeskunde onderzoek naar malaria in het Our Lady’s Hospital in Chilonga. Daar ontmoette ze naast Pauline ook Ineke, Carla en Martha. Ze was meteen getroffen door hun enthousiasme. Twee jaar later volgde ze nog een tweede co-schap in Chilonga. Ze bezocht het weeshuis regelmatig en raakte definitief betrokken bij Martha en haar projecten. Inmiddels is Marije huisarts in Middelburg. Marije is bestuurslid en 2e secretaris.

Martha Magawa

Martha is een Zambiaanse vrouw, moeder van 12 kinderen, waarvan er helaas 2 zijn overleden. Inmiddels heeft ze tot haar grote vreugde ook een aantal kleinkinderen. Haar kinderen geven de voorkeur aan kleine gezinnen met 2 of 3 kinderen, hetgeen Martha toejuicht.
Helaas is haar man Juma Magawa in 2009 overleden. Vanaf die tijd staat Martha er alleen voor.

Van 1996 tot 2010 werkte Martha als accountant bij het bisdom van Mpika en daarvóór werkte ze bij een bank.
Ze is goed thuis in administratie en financiëel beheer. Bovendien kan ze goed "bouwen" en organiseren.

Martha een intelligente, energieke en sociaal voelende vrouw. Al in 2003 nam ze het besluit dat ze het leed van zo veel weeskinderen niet langer werkloos kon aanzien en begon met de bouw van weeshuis “het Saint Francis Orphanage for the Needy” naast haar huis. Dat werd geopend in 2007. Jammer genoeg heeft zij het weeshuis door veranderende wetgeving moeten sluiten in 2015. Een verdrietige periode.

Martha is de drijvende kracht achter veel projecten. Ze heeft een Euro-account bij Zanaco Lusaka/Mpika. Dit houdt de financiën inzichtelijk.
Martha is buitengewoon lid van de stichting Muli Shani Zambia.

Privacy wetgeving AVG

Privacy-statement stichting Muli Shani Zambia

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk, zowel van de bestuursleden in Nederland als ook onze partners in Zambia.
Wij krijgen de gegevens van de betrokkenen zelf, en dan gaat het maximaal om voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en mailadres.

Ter promotie en van activiteiten maken wij foto- en/of video-opnames voor de website. Wij gaan hierbij uit van een stilzwijgend goedkeuren van de betreffende personen. Mocht, om welke reden dan ook, iemand hiertegen bezwaar maken en dit verbieden, dan zal per direct de betreffende media waarop de persoon wordt weergegeven, worden verwijderd.

Wij bewaren de persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden gebruikt.

De stichting Muli Shani Zambia gebruikt de gegevens niet voor commerciële doeleinden en verkoopt de gegevens ook niet. 

 

Nemens het Bestuur
Ineke ten Cate, voorzitter

 

Foto
Pauline Borsboom, tropenarts in het Chilonga Mission Hospital "Our Lady's Hospital, gespecialiseerd in VVF-operaties.

Beleidsplan

Beleidsplan

De stichting Muli Shani Zambia is opgericht op 7 november 2007
Inschrijving Kamer van Koophandel op 14 november 2007 onder nummer 0816.5853
ANBI-erkenning verkregen op 1 januari 2008 met RSIN-nummer 8186.69.482
Bankrekening: NL37 RABO 0309 4505 35
Post- en vestigingsadres: Steinwegstraat 2, 7491KD Delden
Telefoonnummer 1: 074-3762506
Telefoonnummer 2: 06-46270500
Mailadres: iacate@hotmail.com

Aanleiding
De stichting Muli Shani Zambia werd opgericht in 2007 nadat daarvoor al enkele jaren financiële hulp was verleend aan projecten in het arme noorden van Zambia, met name in Chilonga en Mpika. Toen bleek dat die hulp meer structureel zou worden is besloten een stichting op te richten.

Doelstelling
De voornaamste doelstelling was, en is, hulp bieden aan de zwakkeren, met name (wees)kinderen, maar ook via het Our Lady's Hospital aan zowel baby's en kinderen als aan volwassen patienten.

Duurzaam
Gekozen wordt voor bouwen en/of inrichting ter ondersteuning van sociale projecten, die lokaal zijn aangevraagd. Bijvoorbeeld weeshuis, kippenfarm, pre-school, school, kerk en afdelingen van een ziekenhuis. Er wordt gewerkt met begrotingen en er wordt pas begonnen als de financiering grotendeels rond is. Het resultaat wordt overgedragen aan overheid, lokale overheid of community. Er worden geen salarissen of anderszins blijvende geldelijke bijdragen toegezegd.

Toekomstgericht
Waar mogelijk worden grote en kleine opleidingsporjecten gefinancierd. Dat begon met de opleiding Social Work op HBO-niveau van Francisca Magawa. Maar ook b.v. een laatste schooljaar secondary school van een goede leerling die vlak achter elkaar zijn beide ouders verloor. Of het studiegeld voor een kortdurende vak-opleiding.

Samenwerking met lokale bevolking
Bouwprojecten worden uitgevoerd door lokale vakmensen en waar enigszins mogelijk wordt hulp gevraagd en verwacht van mensen uit de community. Op die manier wordt betrokkenheid en hopelijk ook verantwoordelijkheid verhoogd. De supervisie namens de stichting Muli Shani Zambia ligt in handen van Martha Magawa. Zo mogelijk elk jaar gaat één van de bestuursleden op eigen kosten naar Zambia om de projecten tijdens en na de bouw te bezoeken.

Verwerven financiële middelen
Er worden door de bestuursleden activiteiten ontplooid voor de stichting algemeen en voor de aparte projecten. Bijvoorbeeld bingo's, kerstmarkten, lezingen op scholen en helpen organiseren van Fancy-Fairs Maar ook voor communiegroepen, vrouwenverenigingen en serviceclubs. Er zijn enkele donateurs en incidentele bijdragen van familie, vrienden en kennissen.

Bestuurssamenstelling
Op 1 januari 2019 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Ineke ten Cate, voorzitter/penningmeester
Carla ten Cate, vice-voorzitter/secretaris
Marije Kalsbeek, vice-scretaris

Beloningsbeleid
De bestuursleden vervullen de werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd. Het omgekeerde is het geval. Zij zorgen met privé-donaties voor de kosten van instandhouding van Muli Shani Zambia, waardoor alle donaties en financiële bijdragen aan projecten naar Zambia gaan. Ook het jaarlijks bezoek van een bestuurslid aan Zambia wordt niet uit donatiegelden betaald, maar apart gedoneerd aan de stichting.

Handelingsbevoegdheid
De voorzitter is ook penningmeester. Deze functieverdeling is in goed onderling overleg afgesproken. Regelmatig wordt contact onderhouden en er wordt een jaarverslag en financiëel jaarverslag gemaakt, wat aan de secretaris en vice-secretaris ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna gepubliceerd op de website.

Meerjarenplan
Alle projecten die de komende jaren worden uitgevoerd zullen zijn aangevraagd door lokale partijen in Zambia en pas gerealiseerd als de financiën rond zijn. Als er sprake is van een grote donatie en/of legaat zal in goed overleg met partijen in Zambia worden gekeken naar een bestemming die voldoet aan de doelstellingen van de stichting.

Financiële verantwoording
Voor de financiele gegevens en verantwoordingen verwijzen wij u naar "munten-button" op de home-pagina. Ludiek, maar helaas voor menigeen wat moeilijk te vinden.

 

Foto
Brit Vos, één van de oprichters van de strichting Muli Shani Zambia,  inmiddels opgevolgd door Marije Kalsbeek

 

This website is designed and developed by P. Naafs commissioned by All-In-Media